Regulamin sklepu

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego moremoi.com (dalej “Sklep”) jest firma MOREMOI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 4e, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452624, NIP: 895-201-93-30.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży damskiej za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego regulaminu sklepu internetowego moremoi.com (dalej “Regulamin”).

 3. Sklep realizuje wysyłkę zamawianych produktów (dalej “Dostawa”) wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Wszystkie ceny produktów podane przez Sklep są wyrażone w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów Dostawy.

 5. Ceny produktów podane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy (na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego).

 6. Do sprawnego korzystania z witryny www.moremoi.com, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż produktów, konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

 7. Regulamin został stworzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 8. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.


 

II. Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.moremoi.com.

 2. Zamówienie w Sklepie może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (dalej “Zamawiający”).

 3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Zamawiający powinien:

 1. dodać do koszyka wybrany(e) produkt(y), które są aktualnie dostępne w Sklepie,

 2. wybrać sposób płatności,

 3. wybrać sposób Dostawy,

 4. określić adres Dostawy.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (kupna) (dalej “Umowa”) pomiędzy firmą MOREMOI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością a Zamawiającym.

 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji tuż po potwierdzeniu dokonania płatności.

 3. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

 4. Zamówienie wysyłane jest Zamawiającemu w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia go do realizacji.

 5. W przypadku niedostępności lub braku produktu w magazynie Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni kalendarzowych poinformuje o tym Zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu o wydłużenia terminu Dostawy lub zaproponuje produkt alternatywny w tej samej cenie, o takim samym standardzie jakości i przeznaczeniu co produkt pierwotnie zamawiany lub możliwość anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od Umowy.

 6. Propozycja Sklepu opisana w pkt. 8 nie jest wiążąca i może zostać przez Zamawiającego odrzucona, wówczas następuje odstąpienie od Umowy i zwrot dokonanej przez Zamawiającego płatności. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, w ten sam sposób co wybrana przez Zamawiającego metoda płatności podczas składania zamówienia.

 7. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 8. Koszt Dostawy ponosi Zamawiający. Wysokość tego kosztu zależna jest od wybranego w Sklepie sposobu Dostawy i  jest zawsze widoczna podczas składania zamówienia. Aktualnie obowiązujące stawki Dostawy można znaleźć tutaj: www.moremoi.com/pl/dostawa-i-wysylka .

 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Dostawie wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, a także działania siły wyższej.

 10. Sklep nie odpowiada za opóźnienie w Dostawie lub niedostarczenie zamawianych produktów wynikłe z tytułu błędnego wprowadzenia danych przez Zamawiającego,  w tym zwłaszcza adresu Dostawy lub numeru telefonu.

 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za złożone zamówienie przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

 

III. Formy płatności

 

 1. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera spośród następujących form płatności:

 1. system PayU - możliwość dokonania szybkiego przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą,

 2. system PayPal - możliwość dokonania płatności przez konto PayPal lub płatności kartą płatniczą.

 3. przelew na konto - możliwość dokonania przelewu bezpośrednio na konto bankowe sklepu (AliorBank 21 2490 0005 0000 4530 4559 3972)

 4. płatność "za pobraniem" - możliwość płatności w momencie dostarczenia przesyłki. 

2. Zamawiający powinien dokonać płatności najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sklep dokona anulacji zamówienia.

 

IV. Reklamacje

 

 1. Z tytułu niezgodności zamawianego produktu z Umową lub wady prawnej Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 2 lat od daty wydania mu towaru.

 2. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacji ( wzór formularza reklamacji można znaleźć tutaj)

 3. Reklamowany towar  wraz z formularzem reklamacji należy odesłać na adres:

  MOREMOISp. z o.o. 
  ul. Buforowa 4e
  52-131 Wrocław

   

 4. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych oraz powiadamia Zamawiającego o dalszym sposobie postępowania.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego (stwierdzenia wady towaru), Sklep niezwłocznie dokona naprawy lub wymiany towaru na pełnowartościowy i odeśle na swój koszt pod wskazany w zamówieniu adres.

 6. Niezależnie od zapisów pkt. 5 Zamawiający ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na pełnowartościowy Sklep zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż przewidują to zapisy prawa. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób co wybrana przez Zamawiającego metoda płatności podczas składania zamówienia.

 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty rozpatrzenia reklamacji i wysyłki pokrywa Zamawiający.

 9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za koszty z tym związane.

 

V. Zwroty

 

 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pełnego zamówienia.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 potrzebne jest nadesłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie  o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: MORE’MOI

   
  MOREMOI Sp. z o.o. 
  ul. Buforowa 4e
  52-131 Wrocław

   

  lub drogą elektroniczną na adres: contact@moremoi.com.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć na formularzu zwrotu Sklepu otrzymanym razem z zamówieniem, dostępnym również na stronie Sklepu: www.moremoi.com/pl/zwrot-i-wymiana lub w innej formie, zgodnej z przepisami prawa.

 5. Sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o otrzymanym oświadczeniu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu lub inny adres e-mail wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

 6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar na adres:

 7. MOREMOI Sp. z o.o. 
  ul. Buforowa 4e
  52-131 Wrocław

   

  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 8. Zamawiający dokonuje zwrotu towaru na własny koszt i ryzyko.

 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cech lub funkcjonowania.

 10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego. Sklep zwraca otrzymane od Zamawiającego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób co wybrana przez Zamawiającego metoda płatności podczas składania zamówienia, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu produktu, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta w formularzu zwrotu lub w formie przekazu pocztowego na adres wskazany w formularzu zwrotu.

 13. Sklep nie przyjmuje przesyłek ze zwrotami odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie ponosi odpowiedzialności za koszty z tym związane.

 14. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VI. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

 

Pełna Polityka prywatności dostępna jest POD LINKIEM.

 

VII. Ochrona własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie prezentowane w Sklepie zdjęcia, projekty ubrań, grafiki, będące wzorami nadruków są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) projektami autorskimi, stanowiącymi efekt działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze i stanowią własność  MOREMOI Sp. z o.o. ul. Buforowa 4e, 52-131 Wrocław.

 2. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w pkt.1 bez zgody Właściciela Sklepu, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, stanowi naruszenie prawa autorskiego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie zwłaszcza w celu dostosowania zapisów Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa, z powodu zmian technologicznych czy w przypadku aktualizacji danych Sklepu.

 2. O wszelkich zmianach Regulaminu zarejestrowani użytkownicy Sklepu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail na 30 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowych zapisów.

 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest zawsze dostępny na stronie Sklepu www.moremoi.com .

 4. W trakcie realizacji zamówienia, a także w czasie obsługi posprzedażowej obowiązują zapisy Regulaminu aktualnie obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.

 5. Wszelkie spory zaistniałe między Zamawiającym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).